Categories
Uncategorized

แนวทางการผสมพันธุ์แมวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563

ประกาศสมาคมการค้าแมว ฉบับที่ 2/2564

เรื่อง แนวทางการผสมพันธุ์แมวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563

**************************************************

อ้างถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมวพ.ศ. 2563 ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ นั้น

สมาคมฯ เห็นว่า มีบางส่วนของประกาศดังกล่าวที่มีความจำเป็นต้องประกาศให้ทราบ เพื่อให้แนวปฏิบัติของฟาร์มแมว เป็นไปตามข้อกฏหมาย และถูกต้องตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

ข้อที่ ๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพของแมว ให้เจ้าของแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๒) การใช้พ่อพันธุ์แมวและแม่พันธุ์แมวเพื่อการเพาะพันธุ์

(ก) พ่อพันธุ์แมวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน นับถึงวันที่ใช้ผสมพันธุ์ และมีลูกอัณฑะในถุงหุ้มอัณฑะครบถ้วนสมบูรณ์

(ข) แม่พันธุ์แมวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน นับถึงวันที่ใช้ผสมพันธุ์ ไม่ผสมพันธุ์ในการเป็นสัดครั้งแรก และให้กำเนิดลูกแมวไม่เกิน ๒ ครอกต่อปี

(จ) ไม่ใช้แมวดังต่อไปนี้ เพื่อการเพาะพันธุ์

๑. แม่พันธุ์แมวที่มีอายุมากกว่า ๗ ปี ขึ้นไป

๒. แม่พันธุ์แมวที่มีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์

๓. แมวที่มีลักษณะทางพันธุกรรม ทางกายภาพ พฤติกรรม หรือสุขภาพร่างกายเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ สวัสดิภาพของแมวนั้น หรือลูกแมวที่จะเกิดมา

ดังนั้น สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ไม่ออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวที่เกิดจากพ่อพันธ์และแม่พันธ์ ที่มีอายุน้อยกว่า 10 เดือน นับถึงวันที่ใช้ผสมพันธุ์

2. แม่พันธุ์แมวให้กำเนิดลูกแมวได้ไม่เกิน 2 ครอกต่อปี

3. ไม่ออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวที่เกิดจากแม่พันธุ์แมวที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจากข้อกำหนดข้างต้นจะส่งผลให้ขัดต่อระเบียบ WCF เรื่องที่จะต้องออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวทุกตัวด้วย จะส่งผลให้ฟาร์มของท่านถูกหนังสือเตือน และคัดชื่อออกจากระบบ WCF ต่อไป ระเบียบหรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกและใช้ระเบียบนี้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น