Categories
British Everybody Scottish

ข้อกำหนดการขอ Transfer ใบเพ็ดดีกรี จากสมาคมอื่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในขั้นตอนปกติ ทั้งในส่วนของการประสานงานกับ WCF สำนักงานใหญ่ และความล่าช้าจากการจัดส่ง Hologram Sticker จากสำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมัน นั้น

เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของสมาชิกฟาร์ม WCF ในสังกัดสมาคมการค้าแมว (BCT) สมาคมฯ จึงขออนุญาตงดรับ Transfer เอกสารใบเพ็ดดีกรีจากสมาคมอื่น สำหรับผู้ที่มิได้จดทะเบียนฟาร์มในสังกัดสมาคมฯ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเอกสารให้กับฟาร์มในสังกัดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการส่งเอกสารจากสำนักงานใหญ่คล่องตัวขึ้น ประกาศนี้ไม่ตัดสิทธิสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารมาก่อนหน้านี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 081-4721234 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

May be an image of text
Categories
British Scottish

แนวทางการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ สก๊อตติชสเตร์ท บริติชชอร์ทแฮร์ และบริติชลองแฮร์

ประกาศสมาคมการค้าแมว ฉบับที่ 5/2563

เรื่อง แนวทางการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ สก๊อตติชสเตร์ท บริติชชอร์ทแฮร์ และบริติชลองแฮร์

**************************************************

ตามที่สหพันธ์แมวโลก (World Cat Federation : WCF) ได้ก่อตั้งและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงและอนุรักษ์สายพันธุ์แมวแต่ละชนิดให้คงเอกลักษณ์ประจำสายพันธุ์ต่อไปได้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้าแมว Best Cats Trade Association (BCT) จึงออกประกาศเรื่อง แนวทางการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ สก๊อตติชสเตร์ท และบริติชชอร์ทแฮร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

?1. ไม่แนะนำให้ผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชสเตร์ท (Scottish Straight -SFS71 , SFL71) เข้ากับแมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์และลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) เนื่องจากจะได้ลูกเป็นสก๊อตติชสเตร์ททั้งหมด จึงไม่เป็นการอนุรักษ์สายพันธ์แมวสก๊อตติชโฟล์ซึ่งมีลักษณะหูพับเป็นเอกลักษณ์

?2. ไม่แนะนำให้ผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชสเตร์ท (Scottish Straight -SFS71 , SFL71) เข้ากับแมวสายพันธุ์สก๊อตติชสเตร์ท (Scottish Straight -SFS71 , SFL71) ตามเหตุผลข้อ 1

?3. ไม่แนะนำให้ผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์และสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์ลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) ที่มีตาสีเขียว เข้ากับ ตาสีส้ม เนื่องจากส่งผลเสียต่อคุณภาพสีขนลูกแมว

?4. กรณีที่ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ (Scottish Fold – SFL ,SFS) กับแมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์ลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) ไม่แนะนำให้ผสมกับแมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์ลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) สี Solid เพราะจะทำให้ลูกแมวที่เกิดสายพันธุ์สก๊อตติชขึ้นมามีรูปร่างไม่ตรงกับ Breed Standard

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน