Categories
Uncategorized

ประกาศสมาคมการค้าแมว เรื่อง การปรับค่าบริการในการขึ้นทะเบียนฟาร์มแมวในระบบ WCF และค่าออกเอกสารใบเพ็ดดิกรีให้ลูกแมว

📌📌 ประกาศสมาคมการค้าแมว ฉบับที่ 1/2565
เรื่อง การปรับค่าบริการในการขึ้นทะเบียนฟาร์มแมวในระบบ WCF และค่าออกเอกสารใบเพ็ดดิกรีให้ลูกแมว 📌📌
**************************************************

🎈1. ปรับค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนฟาร์มแมว WCF ใหม่ จากเดิม 4,000 บาท เป็น 5,000 บาท

🎈2. ปรับค่าดำเนินการแก้ไขเอกสารโอนย้ายฟาร์ม WCF จากสมาคมในไทยเป็น 3,000 บาท ,ทะเบียนฟาร์มจากสมาคมต่างประเทศ 4,000 บาท

🎈3. ปรับค่าดำเนินการแก้ไขเอกสาร ชื่อ-นามสกุล , โอนทะเบียนฟาร์ม และอื่นๆ เป็น 3,000 บาท

🎈4. คงอัตราค่าใบเพ็ดดีกรี และการขอทรานส์เฟอร์เพ็ดดิกรีจากสมาคมอื่นใน ราคาฉบับละ 900 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนฟาร์มแมวใหม่สามารถดำเนินการได้ตามลิงค์นี้ —- >>> http://cattery.wcfthailandbct.org/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 081-4721234
Instagram : wcf.thailand.bct

Categories
Uncategorized

แนวทางการผสมพันธุ์แมวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563

ประกาศสมาคมการค้าแมว ฉบับที่ 2/2564

เรื่อง แนวทางการผสมพันธุ์แมวตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ. 2563

**************************************************

อ้างถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมวพ.ศ. 2563 ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีการประกาศใช้ นั้น

สมาคมฯ เห็นว่า มีบางส่วนของประกาศดังกล่าวที่มีความจำเป็นต้องประกาศให้ทราบ เพื่อให้แนวปฏิบัติของฟาร์มแมว เป็นไปตามข้อกฏหมาย และถูกต้องตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

ข้อที่ ๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพของแมว ให้เจ้าของแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๒) การใช้พ่อพันธุ์แมวและแม่พันธุ์แมวเพื่อการเพาะพันธุ์

(ก) พ่อพันธุ์แมวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน นับถึงวันที่ใช้ผสมพันธุ์ และมีลูกอัณฑะในถุงหุ้มอัณฑะครบถ้วนสมบูรณ์

(ข) แม่พันธุ์แมวต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน นับถึงวันที่ใช้ผสมพันธุ์ ไม่ผสมพันธุ์ในการเป็นสัดครั้งแรก และให้กำเนิดลูกแมวไม่เกิน ๒ ครอกต่อปี

(จ) ไม่ใช้แมวดังต่อไปนี้ เพื่อการเพาะพันธุ์

๑. แม่พันธุ์แมวที่มีอายุมากกว่า ๗ ปี ขึ้นไป

๒. แม่พันธุ์แมวที่มีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์

๓. แมวที่มีลักษณะทางพันธุกรรม ทางกายภาพ พฤติกรรม หรือสุขภาพร่างกายเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ สวัสดิภาพของแมวนั้น หรือลูกแมวที่จะเกิดมา

ดังนั้น สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. ไม่ออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวที่เกิดจากพ่อพันธ์และแม่พันธ์ ที่มีอายุน้อยกว่า 10 เดือน นับถึงวันที่ใช้ผสมพันธุ์

2. แม่พันธุ์แมวให้กำเนิดลูกแมวได้ไม่เกิน 2 ครอกต่อปี

3. ไม่ออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวที่เกิดจากแม่พันธุ์แมวที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจากข้อกำหนดข้างต้นจะส่งผลให้ขัดต่อระเบียบ WCF เรื่องที่จะต้องออกเอกสารใบเพ็ดดีกรีให้กับลูกแมวทุกตัวด้วย จะส่งผลให้ฟาร์มของท่านถูกหนังสือเตือน และคัดชื่อออกจากระบบ WCF ต่อไป ระเบียบหรือข้อปฏิบัติอื่นใดที่ขัดกับระเบียบนี้ให้ยกเลิกและใช้ระเบียบนี้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

Categories
British Everybody Scottish

ข้อกำหนดการขอ Transfer ใบเพ็ดดีกรี จากสมาคมอื่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในขั้นตอนปกติ ทั้งในส่วนของการประสานงานกับ WCF สำนักงานใหญ่ และความล่าช้าจากการจัดส่ง Hologram Sticker จากสำนักงานใหญ่ประเทศเยอรมัน นั้น

เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของสมาชิกฟาร์ม WCF ในสังกัดสมาคมการค้าแมว (BCT) สมาคมฯ จึงขออนุญาตงดรับ Transfer เอกสารใบเพ็ดดีกรีจากสมาคมอื่น สำหรับผู้ที่มิได้จดทะเบียนฟาร์มในสังกัดสมาคมฯ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเอกสารให้กับฟาร์มในสังกัดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการส่งเอกสารจากสำนักงานใหญ่คล่องตัวขึ้น ประกาศนี้ไม่ตัดสิทธิสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารมาก่อนหน้านี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 081-4721234 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

May be an image of text
Categories
British Scottish

แนวทางการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ สก๊อตติชสเตร์ท บริติชชอร์ทแฮร์ และบริติชลองแฮร์

ประกาศสมาคมการค้าแมว ฉบับที่ 5/2563

เรื่อง แนวทางการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ สก๊อตติชสเตร์ท บริติชชอร์ทแฮร์ และบริติชลองแฮร์

**************************************************

ตามที่สหพันธ์แมวโลก (World Cat Federation : WCF) ได้ก่อตั้งและดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงและอนุรักษ์สายพันธุ์แมวแต่ละชนิดให้คงเอกลักษณ์ประจำสายพันธุ์ต่อไปได้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้าแมว Best Cats Trade Association (BCT) จึงออกประกาศเรื่อง แนวทางการผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ สก๊อตติชสเตร์ท และบริติชชอร์ทแฮร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

?1. ไม่แนะนำให้ผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชสเตร์ท (Scottish Straight -SFS71 , SFL71) เข้ากับแมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์และลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) เนื่องจากจะได้ลูกเป็นสก๊อตติชสเตร์ททั้งหมด จึงไม่เป็นการอนุรักษ์สายพันธ์แมวสก๊อตติชโฟล์ซึ่งมีลักษณะหูพับเป็นเอกลักษณ์

?2. ไม่แนะนำให้ผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์สก๊อตติชสเตร์ท (Scottish Straight -SFS71 , SFL71) เข้ากับแมวสายพันธุ์สก๊อตติชสเตร์ท (Scottish Straight -SFS71 , SFL71) ตามเหตุผลข้อ 1

?3. ไม่แนะนำให้ผสมพันธุ์แมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์และสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์ลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) ที่มีตาสีเขียว เข้ากับ ตาสีส้ม เนื่องจากส่งผลเสียต่อคุณภาพสีขนลูกแมว

?4. กรณีที่ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวสายพันธุ์สก๊อตติชโฟลด์ (Scottish Fold – SFL ,SFS) กับแมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์ลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) ไม่แนะนำให้ผสมกับแมวสายพันธุ์บริติชชอร์ทแฮร์ลองแฮร์ (British Shorthair, British Longhair – BRI,BRL) สี Solid เพราะจะทำให้ลูกแมวที่เกิดสายพันธุ์สก๊อตติชขึ้นมามีรูปร่างไม่ตรงกับ Breed Standard

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Categories
Golden and silver cat

Matings of golden with silver cats

ประกาศ WCF สำนักงานใหญ่

เรื่อง การผสมพันธ์ระหว่างแมวสีทอง และสีเงิน

2020-02-22

Matings of golden with silver cats

Dear members, dear judges,

constantly golden and silver cats are seen on WCF shows with severe color defaults, mainly at the British Shorthair in golden. In the meantime, serious color faults such as no nose or eye surroundings or wrong colors on the paws were also found in silver cats.

The WCF Board has therefore decided the following:

To protect breeders and cats, matings between golden and silver cats are forbidden from April 1st, 2020 until further genetic researchs have been carried out to determine which gene it is and ensure that this gene, in addition to the color faults, cannot cause any other genetic defects in offsprings.

Offsprings with the characteristics described above, which have fallen in these matings, can only receive a RIEX pedigree with the EMS color code “x” due to this non-recognized color.

The pedigree must also be marked with “Not for breeding”, so please inform your breeders and your trainee clubs that these cats may not be sold for breeding before the genetic tests have been completed.

Cats with the above-mentioned color fault may only be exhibited with EMS colorcode “x” in the show class 24 – unrecognized colors / breeds – and may therefore not receive a title or participate in the Best in Show.

If these cats are registered in the wrong color and presented to the judge for assessment, they have to be rewritten by the judge to class 24. Likewise, no title may be awarded.

Cats with these color faults can only participate in the Variety Ring.The Board